Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệ

Trung tâm nghiên cứu PTCN chế biến sau thu hoạch
Trung tâm nghiên cứu PTCN chế biến sau thu hoạch
Trung tâm Phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-PTCNC, ngày 28/4/2017 của Trung tâm Phát triển công nghệ cao.
Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học
Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học
Thành lập theo quyết định số 937/QĐ-VHL của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 22/6/2016.
Trung tâm Phát triển công nghệ hóa học nông nghiệp
Trung tâm Phát triển công nghệ hóa học nông nghiệp
Trung tâm Phát triển công nghệ hóa học nông nghiệp
Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệ
Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệ
Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệ
Trung tâm Phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến
Trung tâm Phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến
Trung tâm Phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến
Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc
Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc
Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc
Số người online: 33
Tổng số truy cập: 907889