Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học
Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học
Thành lập theo quyết định số 937/QĐ-VHL của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 22/6/2016.
Trung tâm nghiên cứu PTCN chế biến sau thu hoạch
Trung tâm nghiên cứu PTCN chế biến sau thu hoạch
Trung tâm Phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-PTCNC, ngày 28/4/2017 của Trung tâm Phát triển công nghệ cao.
Số người online: 9
Tổng số truy cập: 866090