Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia do Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng: “Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phục vụ xây dựng một số công trình quốc phòng”, mã số ĐTĐLCN.37/18

Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và côngnghệ độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứucông nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phục vụ xây dựng một sốcông trình quốc phòng”, mã sốĐTĐLCN.37/18, do TS. Phạm Mạnh Hào làm chủ nhiệm, Trungtâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơquan chủ trì, thời gian thực hiện từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2023. Đây là đềtài do Bộ Quốc phòng đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ giao trực tiếp choTrung tâm Phát triển công nghệ cao thực hiện tại Quyết định số 2824/QĐ-BKHCNngày 28/9/2018.

Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện BộKhoa học và Công nghệ, đại diện Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh, Học viện Kỹthuật quân sự và các cơ quan liên quan. Về phía cơ quan chủ trì có TS. NguyễnVăn Thao, Tổng giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ cao.  

Trước đó, ngày 11 tháng 8 năm 2023, Tổ chuyên gia của Hội đồng Khoahọc và Công nghệ cấp quốc gia đã tiến hành thẩm định, đánh giá các kết quả, sảnphẩm của đề tài tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao và tại Khu Nghiên cứu -Triển khai công nghệ Cổ Nhuế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đề tài đã được Hội đồng Khoa học vàCông nghệ cấp quốc gia đánh giá cao các kết quả đạt được (các chỉ tiêu kỹ thuậtđều đạt và vượt so với yêu cầu đặt hàng của Bộ Quốc phòng). Hội đồng đã thốngnhất đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài với100% số phiếu tán thành.

Thành công của đề tài tạo nền tảng choviệc hoàn thiện công nghệ, tiến tới sản xuất phục vụ việc xây dựng các côngtrình quốc phòng bảo vệ tổ quốc./.