Nghiệm thu Dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Phú Thọ “ Xây dựng mô hình trồng thâm canh giống Lạc đen CNC 1 tại tỉnh Phú Thọ”.

Ngày 23/11/2022, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổchức đánh giá, nghiệm thu dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô hình trồng thâm canh giốngLạc đen CNC 1 tại tỉnh Phú Thọ”, mã số: 11/DA-KHCN/2021.

Dự án do ThS. Nguyễn Đức Duy làm chủ nhiệm, Trung tâm Phát triểncông nghệ cao - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì. Hộiđồng nghiệm thu gồm 7 thành viên do ThS. Khổng Danh Đạt - Phó Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ Phú Thọ làm Chủ tịch hội đồng.