Nghiệm thu các Hợp phần Dự án Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 29-30/12/2022, ViệnHàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu các Hợp phần thuộcdự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam “Nghiên cứu phát triển công nghệ và chế tạo một sốchủng loại vật liệu có tính năng đặc biệt phục vụ quốc phòng giai đoạn 2020-2022” do Trung tâm Phát triển công nghệ cao là đơn vị chủ trì, TS. NguyễnVăn Thao làm Chủ nhiệm dự án.

Các Hợp phần của dự án đãhoàn thành tất cả các nội dung được phê duyệt. Sản phẩm của các Hợp phần dự án đầyđủ về số lượng, chất lượng so với đăng ký trong thuyết minh. Một số sản phẩmdạng I và dạng III có số lượng và chất lượng vượt so với đăng ký.

- Hợp phần mã số TĐANQP.01/20-22do TS. Nguyễn Văn Thao làm chủ nhiệm, TS. Lương Như Hải làm thư ký đã được hội đồng đánh giá đạt trung bình 91,9/100 điểm, xếploại “Xuấtsắc”.

- Hợp phần mã số TĐANQP.02/20-22do GS.TS. Nguyễn Huy Dân làm chủ nhiệm, TS. Phạm Thị Thanh làm thư ký đã được hộiđồng đánh giá đạt trung bình 88,4/100 điểm,  xếp loại “Xuất sắc”.

- Hợp phần mã số TĐANQP.03/20-22do TS. Nguyễn Tuấn Hồng làm chủ nhiệm, TS Lê Văn Thụ làm thư ký đã được hội đồngđánh giá đạt trung bình 85,8/100 điểm, xếp loại “Xuất sắc”.