Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Đảng bộ Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành TW về “Thi hành điều lệ Đảng”, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học, ngày 23 tháng 8 năm 2022, Đảng bộ Trung tâm Phát triển công nghệ cao long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Hà Thị Hạ Huyền và đồng chí Trần Văn Châu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua, Đảng bộ Trung tâm Phát triển công nghệ cao đã tích cực quan tâm, giúp đỡ các quần chúng ưu tú tại Trung tâm. Trải qua thời gian rèn luyện, phấn đấu về tư tưởng chính trị, trưởng thành trong công tác, hai quần chúng ưu tú Hà Thị Hạ Huyền và Trần Văn Châu đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành Đảng viên của Đảng bộ Trung tâm Phát triển công nghệ cao.