Trung tâm phát triển công nghệ cao

1. Tên tổ chức: Trung tâm Phát triển công nghệ cao - Tên giao dịch quốc tế: Center for High Technology Development - Tên viết tắt: HTD

2. Địa chỉ: Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4. Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Phát triển công nghệ cao có chức năng và nhiệm vụ sau đây

Chức năng: Nghiên cứu phát triển công nghệ, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, ươm tạo, nghiên cứu, triển khai công nghệ cao và quản lý các Khu thử nghiệm công nghệ, Khu nghiên cứu triển khai công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhiệm vụ:

a) Tổ chức các hoạt động, nghiên cứu, ươm tạo, hoàn thiện và triển khai công nghệ cao. Hỗ trợ các hoạt động sản xuất thử, thử nghiệm, triển khai công nghệ của các đơn vị tại Khu công nghệ;

b) Quản lý, khai thác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển hạ tầng Khu công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

c) Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị khoa học - công nghệ và các sản phẩm công nghệ khác, thí nghiệm vật liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu và triển khai công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

d) Quảng bá, truyền thông về công nghệ;

đ) Thực hiện các dịch vụ, tư vấn, phát triển khoa học công nghệ, hợp tác triển khai ứng dụng khoa học và công theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

e) Giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm thẩm định hoặc tham gia thẩm định công nghệ tại các Khu công nghệ;

g) Tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nghệ trình độ cao theo các hướng công nghệ tiên tiến được triển khai tại Khu công nghệ;

h) Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

i) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

k) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.

Các video khác