Sở hữu trí tuệ

Một số sản phẩm KHCN tiêu biểu đã được cấp Bằng độc quyền nhữngnăm gần đây.