Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Tải Thông tư 63/2018/TT-BTC tại đây

Các bài viết khác cùng danh mục