Đề tài khác

Các đề tài, dự án đang ươm tạo
Các đề tài, dự án đang ươm tạo
Hoạt động ưom tạo khoa học công nghệ
Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác quặng sắt, vật liệu xây dựng và các tác động của chúng đến môi trường, kinh tế, xã hội tại ba huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ. Mã
Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác quặng sắt, vật liệu xây dựng và các tác động của chúng đến môi trường, kinh tế, xã hội tại ba huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ. Mã
Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác quặng sắt, vật liệu xây dựng và các tác động của chúng đến môi trường, kinh tế, xã hội tại ba huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ. Mã số: VAST.ĐTCB.01/14/15.
Đề tài mã số VAST.TĐ.AN-QP.01/14-16
Đề tài mã số VAST.TĐ.AN-QP.01/14-16
Mã số VAST.TĐ.AN-QP.01/14-16
Đề tài mã số VAST.TĐ.AN-QP.02/14-16
Đề tài mã số VAST.TĐ.AN-QP.02/14-16
Mã số VAST.TĐ.AN-QP.02/14-16
Đề tài  mã số VAST.TĐ.AN-QP.03/14-16
Đề tài mã số VAST.TĐ.AN-QP.03/14-16
Mã số VAST.TĐ.AN-QP.03/14-16