Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển công nghệ cao

CHỨC NĂNG:

Quản lý các khu Thử nghiệm công nghệ, khu Nghiên cứu triển khai công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, ươm tạo, nghiên cứu và triển khai công nghệ cao.

NHIỆM VỤ:

a) Quản lý, khai thác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển hạ tầng các Khu công nghệ của Viện Hàn lâm;

b) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ươm tạo, hoàn thiện và triển khai công nghệ. Hỗ trợ các hoạt động sản xuất thử, thử nghiệm, triển khai công nghệ của các đơn vị tại các Khu công nghệ; 

c) Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị khoa học - công nghệ và các sản phẩm công nghệ khác, thí nghiệm vật liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu và triển khai công nghệ cao;

d) Quảng bá, truyền thông về công nghệ;

e) Thực hiện các dịch vụ, tư vấn, phát triển khoa học công nghệ, hợp tác triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

f) Giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm thẩm định hoặc tham gia thẩm định công nghệ tại các Khu công nghệ;

g) Tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nghệ trình độ cao theo các hướng công nghệ tiên tiến được triển khai tại các Khu công nghệ;

h) Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

i) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

k) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.