Hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu sáng Led trong thử nghiệm một số giống cây trồng

 

Chủ nhiệm đề tài

   GS.TS. Phan Hồng Khôi

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

   6/2012 - 6/2013
Mục tiêu đề tài       Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu sáng Led ứng dụng trong nông nghiệp và hỗ trợ bước đầu xây dựng tiềm lực cho nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng đèn LED trong nông nghiệp tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghệ và Dịch vụ CTDAS (nay là Trung tâm Phát triển công nghệ cao HTD – Viện Hàn lâm KHCNVN).
Kết quả

   Đề tài đã được Viện Hàn lâm KHCNVN nghiệm thu, xếp loại xuất sắc.

 Các kết quả chính của đề tài:

-  Về khoa học:

+          Đã hoàn thành nghiên cứu phân tích tình hình phát triển công nghệ chiếu sáng nói chung và chiếu sáng LED nói riêng ứng dụng trong nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam.

+         Đã hoàn thành nghiên cứu thiết kế lắp ráp thử nghiệm 4 loại đèn LED-NN ứng dụng trong nuôi cấy giống cây trồng.

+          Đã hoàn thành nghiên cứu thiết kế lắp ráp một số thiết bị phụ trợ phục vụ việc nuôi cấy giống cây trồng sử dụng đèn LED-NN.

+          Đã hoàn thành nghiên cứu ứng dụng đèn LED-NN để kích thích sinh trưởng cây hoa Đồng tiền và cây hoa Cúc.

- Về ứng dụng

     Các kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ của đề tài là cơ sở ban đầu và tạo tiền đề cho việc tổ chức thực hiện dự án lớn KHCN-TN3/11-15 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Bên cạnh đó, đề tài đã góp phần vào xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ của CTDAS (HTD) để tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chiếu sáng LED ứng dụng trong nông nghiệp. 

Sản phẩm đạt   được 

 05 báo cáo:

•  Báo cáo chuyên đề về kết quả nghiên cứu phân tích tình hình phát triển công nghệ chiếu sáng nói chung và chiếu sáng LED nói riêng ứng dụng trong nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam.

•  Báo cáo về kết quả nghiên cứu thiết kế và lắp ráp 16 bộ đèn LED-NN ứng dụng để nuôi cấy giống cây trồng và kết quả đo đạc các thông số quang điện của các bộ đèn LED-NN chế tạo được.

·      Báo cáo về kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo 01 giàn thử nghiệm 6 tầng dùng đèn LED-NN để nuôi cấy giống cây trồng.

·      Báo cáo về kết quả nghiên cứu thử nghiệm dùng đèn LED-NN thay đèn huỳnh quang trong giàn nuôi cấy mô thực vật và dùng đèn LED-NN để kích thích cây hoa Đồng tiền và cây hoa Cúc.  

•  Báo cáo tổng kết đề tài.

Các sản phẩm hàng hóa:

  5 bản thiết kế (1 bản thiết kế giàn nuôi cấy sử dụng đèn LED-NN và 4 bản thiết kế cho 4 loại đèn LED-NN).

•  16 bộ đèn LED-NN được chế tạo.

•  1 giàn thí nghiệm nuôi cây giống cây trồng 6 tầng sử dụng đèn LED-NN được chế tạo.

Hình ảnh

 

Địa chỉ đã áp dụng, hoặc đề nghị áp dụng (nếu có):

- Dự án lớn KHCN-TN3/11-15 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên".

- Các trung tâm nuôi cấy giống cây trồng.

 

Các bài viết khác cùng danh mục