Đánh giá tài nguyên vi sinh vật trong một số vùng sinh thái của Lào nhằm phát triển chế phẩm vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững

Cấp nhiệm vụ: Viện Địa chất

Chủ nhiệm đề tài

ThS. Nguyễn Thị Thu

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

TS. Lê Đồng Tấn; PGS.TS Lê Gia Hy; PGS.TS Trần Đình Mấn; TS. Hà Việt Sơn; ThS. Đỗ Thị Gấm

Thời gian thực hiện

07/2017 đến 09/2018

Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng bộ sưu tập giống vi sinh vật có giá trị của một số vùng sinh thái của nước Lào.

- Đánh giá hoạt tính sinh học của chủng giống phân lập được, định hướng phát triển một số chế phẩm vi sinh vật phục vụ cây trồng.

- Đào tạo cán bộ và hướng dẫn vận hành thiết bị phòng thí nghiệm.

Phương thức khoán chi

Khoán đến sản phẩm cuối cùng

Tình trạng đề tài

Đề tài đã nghiệm thu

 
Các bài viết khác cùng danh mục