Đánh giá, kiểm tra điều kiện hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị hai phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Quốc gia Lào

Cấp nhiệm vụ:Viện Địa chất

Chủ nhiệm đề tài

Phan Ngọc Hoa

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

ThS. Nguyễn Thị Thu; ThS. Phạm Duy Súy; TS. Nguyễn Văn Thao; TS. Lưu Thế Anh; TS. Hà Việt Sơn;  ThS. Phan Minh Tuấn; KS. Đỗ Quang Tương; KS. Kim Văn Hiển

Thời gian thực hiện

07/2017 đến 06/2018

Mục tiêu của đề tài

Đảm bảo sự tương thích giữa điều kiện hạ tầng kỹ thuật với yêu cầu lắp đặt, vận hành trang thiết bị hai phòng thí nghiệm phù hợp với quy hoạch phát triển chung của Viện Khoa học Quốc gia Lào

Phương thức khoán chi

Khoán đến sản phẩm cuối cùng

Tình trạng đề tài

Đề tài đã nghiệm thu

 
Các bài viết khác cùng danh mục