Xây dựng mô hình trồng thâm canh giống Lạc đen CNC1 tại tỉnh Phú Thọ

-

Tên nhiệm vụ:

Xây dựng mô hình trồng thâm canh giống Lạc đen CNC1 tại tỉnhPhú Thọ

 

Mã số:

11/DA-KHCN/2021

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

ThS. Nguyễn Đức Duy

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

ThS. Nguyễn Văn Huân; TS. Nguyễn Thị Kim Thuý; CN. NguyễnHồng Ngọc; ThS.Nguyễn Quang Huy; KS. Mai Thị Như Trang; TS.Quản Cẩm Thuý;ThS. Ninh Khắc Bẩy

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

Mục tiêu chung:

Đánh giá được khả năng sinh trưởng,phát triển, năng suất, chất lượng, tính chống chịu và hiệu quả kinh tế của giốnglạc đen CNC1 làm cơ sở đề xuất bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh,góp phần đa dạng hóa bộ giống và nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canhtác

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng thành công mô hình thâmcanh giống lạc đen CNC1 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (quy mô 03ha, năng suấtbình quân đạt 30 tạ/ha), sản lượng 90 tạ lạc đen CNC1

- Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật trồng,chăm sóc, thu hoạch lạc đen CNC1 cho 100 lượt cán bộ và người dân

- Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹthuật trồng thâm canh giống lạc đen CNC1 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1. Điều tra, đánh giá hiệntrạng sản xuất và lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình

- Nội dung 2. Tập huấn kỹ thuật

- Nội dung 3. Xây dựng mô hình trồng thâmcanh giống lạc đen CNC1 tại tỉnh Phú Thọ

- Nội dung 4. Hội thảo đầu bờ, tuyên truyền kết quả mô hình.

- Nội dung 5. Báo cáo tổng kết Dự án

-

Thời gian thựchiện:

01/2021 – 12/2022

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục