Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ.

-

Tên dự án:

Xây dựng môhình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemumindicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoacúc tại tỉnh Phú Thọ.

Mã số: 06/DA-KHCN/2022

-

Chủ nhiệm dự án:

TS. Nguyễn Thị Kim Thúy

-

Thời gian thực hiện:

25 tháng (từ tháng 3 năm 2022 - tháng 3 năm 2024)

-

Mục tiêu:

Mục tiêu chung:

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng theohướng hữu cơ tạo ra nguồn nguyên liệu hoa cúc an toàn, chất lượng tốt để sảnxuất trà hoa cúc nhằm đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao đời sống nhân dân.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được 01 mô hình trồng cây Cúc hoa vàng theohướng hữu cơ lấy nguyên liệu để sản xuất trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ quy mô01 ha.

- Xây dựng  được01 mô hình sản xuất trà hoa cúc quy mô 30kgnguyên liệu/mẻ.

- Xây dựng được bộ tiêu chuẩn cho nguyên liệu hoa cúclàm trà và tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm trà hoa cúc.

- Sản xuất được 2000 hộp trà hoa cúc đóng hộp các loạitheo quy cách 100g, 200g.

- Xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, thuhái Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ và quy trình sản xuất trà hoa cúc từnguyên liệu Cúc hoa vàng tại tỉnh Phú Thọ.

- Tập huấn kỹ thuậttrồng, thu hái Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ tại tỉnhPhú Thọ.

 -

Nội dung thực hiện

- Nội dung 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất và lựachọn địa điểm triển khai mô hình.

- Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơvà mô hình sản xuất trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ.

-  Nội dung 3: Phântích đánh giá chất lượng sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩmnguyên liệu và trà hoa cúc; công bố chất lượng sản phẩm

- Nội dung 4: Thiết kế bao bì, nhãn mác, tờ rơi,poster, đóng hộp sản phẩm

- Nội dung 5: Thông tin, tuyên truyền

-

Tình trạng dự án

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục