Xác lập quyền nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và “Chè Shan tuyết Púng Luông” của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

-

Tên dự án:

Xác lập quyền nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm “Rượuthóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và “Chè Shan tuyết Púng Luông”của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

-

Chủ nhiệm dự án:

ThS. Nguyễn Văn Huân

-

Thời gian thực hiện:

02 năm (Năm 2022- 2023).

-

Mục tiêu:

- Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm“Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và “Chè Shan tuyết PúngLuông” của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nhằm quản lý một cách có hệ thốnghoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnhtranh trên thị trường.

- Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triểnNhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng MùCang Chải” và “Chè Shan tuyết Púng Luông” của huyện Mù Cang Chải, tỉnh YênBái.

 -

Nội dung thực hiện

Nội dung 1: Điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh cácsản phẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và “Chè Shantuyết Púng Luông” của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Nội dung 2: Xây dựng bản thuyết minh tính chất/chất lượng đặcthù của các sản phẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và“Chè Shan tuyết Púng Luông” của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Nội dung 3: Xây dựng hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu tập thể cho các sảnphẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và “Chè Shan tuyết PúngLuông”.

Nội dung 4: Xây dựng hệ thống quản lý, sử dụng Nhãn hiệu tập thể chocác sản phẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và “Chè Shantuyết Púng Luông”.

Nội dung 5: Xây dựng hệ thống quảng bá, khai thác giá trị Nhãn hiệutập thể cho các sản phẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và“Chè Shan tuyết Púng Luông”.

Nội dung 6: Hội thảo lấy ý kiến góp ý chỉnh sửa bộ hồ sơ đăng kýNhãn hiệu tập thể và hệ thống văn bản quản lý, công cụ quảng bá các sản phẩmmang Nhãn hiệu tập thể “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và“Chè Shan tuyết Púng Luông”.

Nội dung 7: Nâng cao năng lực cho người dân được hưởng lợi trongvùng Nhãn hiệu tập thể của các sản phẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng MùCang Chải” và “Chè Shan tuyết Púng Luông”.

Nội dung 8: Triển khai thí điểm trao (cấp) quyền sử dụng Nhãn hiệutập thể cho các sản phẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và“Chè Shan tuyết Púng Luông”.

-

Tình trạng dự án

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục