Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED trong sản xuất cúc Đại Đoá (Chrysanthemum morifolium) thương phẩm tại tỉnh Yên Bái

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiêncứu, ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED trong sản xuất cúc Đại Đoá (Chrysanthemummorifolium) thương phẩm tại tỉnh Yên Bái

 

Cấp nhiệm vụ:

Tỉnh Yên Bái

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS. Nguyễn Thị Kim Thuý

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

ThS. Ninh Khắc Bẩy; KS. Mai Thị Như Trang; ThS. Nguyễn VănHuân; CN. Nguyễn Hồng Ngọc; TS. Đỗ Thị Gấm; ThS. Bùi Thị Phương Thảo; ThS.Nguyễn Quang Huy; KS. Quản Thị Tuyết Nhung; CN. Vũ Quang Huy

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

- Xây dựng được 6.000m2thí nghiệm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhằm xác định được thời gian chiếusáng thích hợp bằng đèn LED chuyên dụng trong sản xuất hoa cúc Đại Đoá thươngphẩm ngoài đồng ruộng tại tỉnh Yên Bái

- Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuậtchiếu sáng điều khiển quang chu kỳ bằng đèn LED chuyên dụng trong sản xuấthoa cúc Đại Đoá thương phẩm phù hợp với điều kiện tại tỉnh Yên Bái

- Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật điềukhiển quang chu kỳ bằng đèn LED chuyên dụng trong sản xuất hoa cúc Đại Đoáthương phẩm cho 40 hộ dân

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Nghiên cứuhoàn thiện quy trình chiếu sáng điều khiển quang chu kỳ bằng đèn LED chuyên dụngtrong sản xuất hoa cúc Đại Đoá thương phẩm tại tỉnh Yên Bái

- Nội dung 2: Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chiếu sáng điềukhiển quang chu kỳ bằng đèn LED chuyên dụng trong sản xuất hoa cúc Đại Đoáthương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Yên Bái

- Nội dung 3: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chiếu sáng điều khiển quangchu kỳ bằng đèn LED chuyên dụng trong sản xuất hoa cúc Đại Đoá thương phẩmcho người dân địa phương

- Nội dung 4: Tổng hợp viết báo cáo tổng kết

- Nội dung 5: Nghiệm thu cấp cơ sở

- Nội dung 6: Nghiệm thu cấp tỉnh

-

Thời gian thựchiện:

2018– 2020

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục