Nghiên cứu tính thích ứng của giống Lạc đen CNC1 tại huyện Lục Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu tính thích ứng của giống Lạcđen CNC1 tại huyện Lục Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

ThS. Nguyễn Quang Huy

 

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

ThS. Nguyễn Văn Huân; ThS. Nguyễn Đức Duy; TS. NguyễnThị Kim Thuý; CN. Nguyễn Hồng Ngọc; KS. Mai Thị Như Trang; ThS. Ninh Khắc Bẩy;ThS. Trần Quốc Tuấn; ThS. Lã Tuấn Hưng

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

- Đánh giá khảnăng sinh trưởng, phát triển của giống Lạc đen CNC1 tại huyện Lục Yên và YênBình, tỉnh Yên Bái

- Trồng thửnghiệm giống Lạc đen CNC1 với quy mô 9,0 ha/2 năm (vụ Xuân 5,0 ha, trong đó Yên Bình 2,0 ha; Lục Yên 3,0 ha; vụ Thuđông 4,0 ha/2 năm, trong đó Yên Bình 2,0 ha/2 năm; Lục Yên 2,0 ha/2 năm)

- Hoàn thiệnhướng dẫn kỹ thuật canh tác giống Lạc đen CNC1 phù hợp với điều kiện sinhthái huyện Lục Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Điều tra, khảo sát chọnđịa điểm triển khai thực hiện nhiệm vụ

- Nội dung 2: Trồng thử nghiệm giống Lạc đen CNC1

- Nội dung 3: Theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng,phát triển, tình hình dịch hại của giống Lạc đen CNC1 so với giống Lạc đangtrồng tại địa phương

- Nội dung 4: Tập huấn kỹ thuật

- Nội dung 5: Kiểm tra tiến độ

- Nội dung 6: Hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh

-

Thời gian thựchiện:

2021- 2022

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục