Nghiên cứu tính chất vật liệu tổ hợp graphen với chacogenua kim loại chế tạo bằng phương pháp bóc tách plasma cường hóa định hướng ứng dụng trong tích trữ và chuyển hóa năng lượng

-

Tên nhiệm vụ:

 

Nghiên cứutính chất vật liệu tổ hợp graphen với chacogenua kim loại chế tạo bằngphương pháp bóc tách plasma cường hóa định hướng ứng dụng trong tíchtrữ và chuyển hóa năng lượng

 

Mã số:

103.99-2017.306

 

Thuộc Chương trình:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệQuốc gia

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS. Phan Ngọc Hồng

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

GS.TS. Phan Hồng Khôi; TS. NguyễnTuấn Hồng;  Nguyễn Thị Hải Yến; PhạmNam Thắng; Đặng Nhật Minh; Lê Thị Thanh Tâm

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

- Chế tạothành công, nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu tổ hợp graphen/TMC bằngphương pháp PE3P

- Khảo sát,đánh giá khả năng ứng dụng của tổ hợp vật liệu chế tạo được trong lĩnh vựcchuyển đổi và tích trữ năng lượng

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nộidung 1: Chế tạo thành công vật liệugraphen bằng phương pháp PE3P

- Nộidung 2: Nghiên cứu chế tạo họ vật liệu chacogenua kim loại bao gồm sunfua,selenua và oxit của kim loại chuyển tiếp (MSx, MSex, MOx).Các kim loại M được lựa chọn sẽ là các kim loại chuyển tiếp thuộc các dãy đầucủa bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học như: Ti, Cu, Co, Fe, Ni,Cr, Mn, Mo and W

- Nộidung 3: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp graphen với chacogenua kim loại chuyểntiếp bằng phương pháp PE3P

- Nộidung 4: Khảo sát hình thái học bề mặt, cấu trúc tính chất hóa lý của vật liệu tổhợp graphen/TMC

- Nộidung 5: Nghiên cứu cơ chế hình thành tổ hợp vật liệu làm cơ sở tiền đề mở rộngvùng chế tạo sang các họ vật liệu tổ hợp khác

- Nộidung 6: Cải tiến quy trình PE3P để đạt hiệu suất cao hơn và nâng caochất lượng vật liệu tổ hợp tạo thành

- Nộidung 7: Khảo sát ứng dụng vật liệu tổ hợp graphen/TMC trong chuyển đổi, lưu trữnăng lượng và một số lĩnh vực khác

-

Thời gian thựchiện:

9/2018– 9/2021

-

Phương thức khoánchi:

Khoán chi từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục