Nghiên cứu chế tạo và tính chất điện hoá một số hệ vật liệu lai nano graphen-sunlfit kim loại Mco2S4 (M=Ni, Mn và Cu) có cấu trúc xốp định hướng làm điện cực cho siêu tụ điện

-

Tên nhiệm vụ:

 

Nghiên cứu chế tạovà tính chất điện hoá một số hệ vật liệu lai nano graphen-sunlfit kim loại Mco2S4 (M=Ni, Mn và Cu) có cấu trúcxốp định hướng làm điện cực cho siêu tụ điện

 

Mã số:

103.02-2018.365 

 

Thuộc Chương trình:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệQuốc gia

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

PGS.TS Phan NgọcMinh

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Ngô Thanh Dung(thư ký KH); TS. Phạm Thị Năm; TS. Lương Như Hải; CN. Lê Thị Thanh Tâm; CN. ĐặngNhật Minh; ThS. Đoàn Thanh Tùng

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

- Nghiên cứu chế tạomột số hệ lai nano trên cơ sở graphen-sulfit kim loại Mco2S4 (M=Ni,Mn và Cu) dạng xốp có đặc tính điện hoá tốt bằng phương pháp tổng hợp hoá họctiên tiến

- Nghiên cứu mốiquan hệ giữa hình thái, thành phần hoá học của vật liệu và các đặc trưng điệnvà điện hoá của vật liệu

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Nghiêncứu tổng hợp tài liệu về chế tạo cấu trúc rỗng NiCo2S4,MnCo2S4, CuCo2S4, và cấutrúc lại graphen – sulfil kim loại xốp

- Nội dung 2:Nghiên cứu tổng hợp tài liệu về cáctính chất điện và điện hoá của vật liệu sulfit kim loại và hệ vật liệu laisulfil kim loại

- Nội dung 3:Nghiên cứu chế tạo graphen (r-GO) từgraphit bằng các phương pháp hoá học ướt

- Nội dung 4:Nghiên cứu biến tính bề mặt các mẫuchế tạo được để kết hợp với các hạt silfit kim loại và để tạo thành dung dịchin 3D

- Nội dung 5:Tiến hành tổng hợp các mẫu sulfit kimloại rỗng với các điều kiện chế tạo khác nhau

- Nội dung 6:Phân tích hình thái, tính chất điệnvà điện hoá, cấu trúc pha và thành phần hoá học của mẫu chế tạo được

- Nội dung 7:Nghiên cứu quá trình kết hợp giữa hệsulfit kim loại và graphene để tạo thành cấu trúc lai/composite

- Nội dung 8:Ảnh hưởng của cấu trúc, và nhóm chứccủa chất hoạt động bề mặt cũng như trạng thái điện tichs của vật liệu sulfitkim loại và graphen đến khả năng hình thành cấu trúc lai

- Nội dung 9:Nghiên cứu quy trình chế tạo cấu trúcgraphen 3D và hệ lai graphen-sulfit kim loại có cấu trúc rỗng. Khảo sát tínhchất điện, điện hoá và độ bền  của vậtliệu chế tạo được

-

Thời gian thựchiện:

12/2018 – 6/2022

-

Phương thức khoánchi:

Khoán chi từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục