Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano Ag/Ti02/graphene dạng màng mao quản bọt xốp cho ứng dụng quang xúc tác

-

Tên nhiệm vụ:

 

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vậtliệu nano Ag/Ti02/graphene dạng màng mao quản bọt xốp cho ứng dụng quang xúctác

 

Mã số:

103.02-2018.365

 

Thuộc Chương trình:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệQuốc gia

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

PGS.TS Vũ Phi Tuyến

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Lê Thị Hoà; TS.Phạm Văn Độ; TS. Nguyễn Xuân Ca; TS. Lương Duy Thành; ThS. Đặng Thị ThanhNhàn

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

- Tổng hợp chế tạothành công vật liệu quang xúc tác màng mao quản bọt xốp Ag/TiO2/graphen

- Kết quả nghiên cứuvề cấu trúc vật liệu, cấu trúc vùng năng lượng, các tính chất quang phổ, tínhchất điện hoá, tính chất quang xúc tác của vật liệu nano Ag/TiO2/graphen dạngmao quản bọt xốp

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Thuthập và phân tích tài liệu, tư liệu liên quan. Dự kiến dụng cụ, hoá chất cầnthiết và nghiên cứu thăm dò

- Nội dung 2:Tổng hợp huyền phù tinh thể nanoxenlulo từ giấy thải bằng cách thuỷ phân trong môi trường axit sulfuric

- Nội dung 3:Tổng hợp huyền phù graphen oxit bằngphản ứng oxy hoá bột graphit

- Nội dung 4:Tổng hợp tinh thể lỏng xelulo, hạtnano TiO2 và Ag

- Nội dung 5: Nghiên cứu tổng hợp màng mao quảntrung bình Ag/TiO2/graphen

- Nội dung 6:Nghiên cứu tổng hợp vật liệu dạng bọtxốp đại mao quản Ag/TiO2/graphen bằng chất định hướng cấu trúc tinh thể lỏng

- Nội dung 7:Phân tích đặc trưng tính chất của vậtliệu Ag/TiO2/graphen

- Nội dung 8:Thực hiện quá trình quang xúc tácphân huỷ metyl đỏ, metyl xanh. Sử dụng vật liệu mao quản trung bìnhAg/TiO2/graphen

- Nội dung 9:Nghiên cứu quá trình quang xúc tác vàlọc để xử lí nước trong ao, hồ. Sử dụng kết hợp vật liệu tổ hợp

- Nội dung 10:Thực hiện quá trình quang xúc tác xửlí các chất hữu cơ trong nước thải. Sử dụng vật liệu xốp đại mao quảnAg/TiO2/graphen

- Nội dung 11:Phân tích các chỉ tiêu của nước. Đánhgiá hoạt tính quang xúc tác của các vật liệu. Xử lí số liệu thực nghiệm thuđược

- Nội dung 12:Tổng kết và viết báo cáo đề tài

-

Thời gian thựchiện:

4/2019 – 4/2021

-

Phương thức khoánchi:

Khoán chi từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục