Văn kiện dự án

Các bài viết khác cùng danh mục
Quyết định 1874/QĐ-TTg, ngày 11/10/2010 Quyết định 1874/QĐ-TTg, ngày 11/10/2010
Quyết định số 1874/QĐ-TTg, ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025
Công văn số 0239/TCNL-KHCN Công văn số 0239/TCNL-KHCN
Công văn số 0239/TCNL-KHCN, ngày 09/02/2017 của Tổng cục năng lượng thông báo về việc thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng.
Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg
Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện