Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Trung tâm Phát triển công nghệ cao gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc

 

      TỔNG GIÁM ĐỐC: Tiến sĩ Nguyễn Văn Thao

Địa chỉ: Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Tầng 9, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ (A28), Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 37564698; 024 37916281-108 

E-mail:  thaonv@vast.vn

Lĩnh vực chuyên môn: Vật liệu xây dựng; kinh tế công nghệ

   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: Tiến sĩ Phạm Duy Súy

Địa chỉ: Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Tầng 9, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ (A28), Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 37916281

E-mail: pdsuy@htd.vast.vn

Lĩnh vực chuyên môn:  Thiết bị năng lượng

PHÓTỔNG GIÁM ĐỐC: Tiến sĩ Phan Ngọc Hồng
 Địa chỉ: Trung tâm Phát triển công nghệ cao,Tầng 9, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ (A28), Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, CầuGiấy, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37916281
Email: hongpn@htd.vast.vn

Lĩnh vực chuyên môn:  Khoa học vật liệu