22/04/2020 14:26
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

QĐ 1786 /QĐ-VHL ngày 10 tháng 10 năm 2018 ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ Độc lập cấp VAST

Tải QĐ 1786 /QĐ-VHL tại đây
Tải Phụ lục 1 tại đây
Tải Phụ lục 2 tại đây
Tải Phụ lục 3 tại đây
Tải mẫu thuyết minh tại đây