Viện Hàn lâm KHCNVN

Quyết định số 1126/QĐ-VHL phê duyệt đề tài KHCN độc lập cấp Viện HLKHCN thực hiện năm 2018-2019
Quyết định số 1126/QĐ-VHL phê duyệt đề tài KHCN độc lập cấp Viện HLKHCN thực hiện năm 2018-2019
17/08/2018 15:33
Quyết định số 1126/QĐ-VHL ngày 14/6/2018 phê duyệt đề tài KHCN độc lập cấp Viện HLKHCN thực hiện năm 2018-2019