18/08/2021 17:06
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Chỉ thị số 02/CT-PTCNC ngày 17 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục đẩy mạng công tác ứng dụng triển khai khoa học công nghệ và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động ứng dụng triển khai tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao