Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học
Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học
08/07/2016 15:37
Thành lập theo quyết định số 937/QĐ-VHL của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 22/6/2016.
Trung tâm nghiên cứu PTCN chế biến sau thu hoạch
Trung tâm nghiên cứu PTCN chế biến sau thu hoạch
12/05/2017 15:06
Trung tâm Phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-PTCNC, ngày 28/4/2017 của Trung tâm Phát triển công nghệ cao.