Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp tỉnh Yên Bái “ Nghiên cứu tính thích ứng của giống lạc đen CNC1 tại huyện Lục Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái”

  Ngày 26/12/2022, Sở Khoahọc và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiệnđề tài khoa học “Nghiên cứu tính thích ứng của giống lạc đen CNC1 tại huyện Lục Yên và YênBình, tỉnh Yên Bái”.