Sở hữu trí tuệ

Một số sản phẩm KHCN đã được cấp Bằng độc quyền những năm gần đây.