Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Tải Thông tư 08/2017/TT-BKHCN tại đây
Tải phụ lục Thông tư 08/2017/TT-BKHCN tại đây

Các bài viết khác cùng danh mục