24/03/2020 15:47
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014: Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”

Tải TT 05/2014/TT-BKHCN tại đây
Tải Mẫu hợp đồng 
TT 05/2014/TT-BKHCN tại đây
Tải Mẫu thanh lý hợp đồng tại đây