24/03/2020 15:19
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư số: 03/2017/TT-BKHCN tải tại đây

phụ lục kèm Thông tư 03/2017/TT-BKHCN tải tại đây