Nhà nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
31/10/2014 16:15
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
31/10/2014 16:15
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.
Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10
Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10
31/10/2014 16:06
Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội;