Khoa học Công nghệ

Mẫu bảng kê và một số nội dung cơ bản cách kê chứng từ thanh toán
Mẫu bảng kê và một số nội dung cơ bản cách kê chứng từ thanh toán
04/01/2017 14:28
Mẫu bảng kê và một số nội dung cơ bản cách kê chứng từ thanh toán
Một số mẫu tham khảo
Một số mẫu tham khảo
04/01/2017 11:00
Một số mẫu tham khảo
PL các biểu mẫu theo TT số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015
PL các biểu mẫu theo TT số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015
04/01/2017 10:47
Phụ lục các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.
PL các biểu mẫu theo TT số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC
PL các biểu mẫu theo TT số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC
04/01/2017 10:30
Phụ lục các biểu mẫu Banh hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01 tháng 9 năm 2015 Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính