Phòng Phát triển công nghệ Hóa học
Phòng Phát triển công nghệ Hóa học
Phòng Phát triển công nghệ Hóa học
Phòng Quản lý và Phát triển cơ sở hạ tầng
Phòng Quản lý và Phát triển cơ sở hạ tầng
Phòng Quản lý và Phát triển cơ sở hạ tầng
Phòng quản lý tổng hợp
Phòng quản lý tổng hợp
Phòng Quản lý tổng hợp
Phòng Phát triển công nghệ Y - Sinh
Phòng Phát triển công nghệ Y - Sinh
Phòng Phát triển công nghệ Y - Sinh
Phòng Phát triển công nghệ Sinh học ứng dụng
Phòng Phát triển công nghệ Sinh học ứng dụng
Phòng Phát triển công nghệ Sinh học ứng dụng
Trung tâm nghiên cứu PTCN chế biến sau thu hoạch
Trung tâm nghiên cứu PTCN chế biến sau thu hoạch
12/05/2017 15:06
Trung tâm Phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-PTCNC, ngày 28/4/2017 của Trung tâm Phát triển công nghệ cao.
Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học
Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học
08/07/2016 15:37
Thành lập theo quyết định số 937/QĐ-VHL của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 22/6/2016.
Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệ
Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệ
Trung tâm Dịch vụ và Truyền thông công nghệ
Trung tâm Phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến
Trung tâm Phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến
Trung tâm Phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến
Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc
Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc
Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc