Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi giun quế (Perionyx ecavatus) từ vỏ cà phê làm nguồn phân bón hữu cơ phục vụ vùng canh tác cà phê Tây Nguyên

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi giun quế (Perionyx ecavatus) từ vỏ cà phê làm nguồn phân bón hữu cơ phục vụvùng canh tác cà phê Tây Nguyên

-

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Vũ Thị Hiền

-

Thời gian thực hiện:

24tháng (từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2023)

-

Mục tiêu:

Xâydựng quy trình nuôi giun quế (Perionyxecavatus) từ vỏ cà phê làm nguồn phân bón hữu cơ phục vụ vùng canh tác càphê Tây Nguyên.

 -

Nội dung thực hiện

- Nội dung 1: Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh ủvỏ cà phê làm thức ăn cho giun quế.

- Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi giun quế (Perionyx ecavatus) từ vỏ cà phê làmnguồn phân bón hữu cơ phục vụ vùng canh tác cà phê Tây Nguyên.

- Nội dung 3: Thử nghiệm,đánh giá hiệu quả của phân giun quế và dịch giun quế lên sự sinh trưởng, phát triển của cây cà phê.

-

Tình trạng đề tài

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục