Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Phát triển công nghệ cao có đội ngũ cơ hữu với trên 170 cán bộ khoa học, kỹ thuật, gồm: 4 Giáo sư, 9 Phó giáo sư, 37 Tiến sỹ, 40 Thạc sỹ, 66 Kỹ sư, Cử nhân và một số trình độ khác.