20/09/2017 10:49
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Chủ nhiệm đề tài

TS. Lê Đồng Tấn

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

ThS. Nguyễn Thị Thu (Thư ký khoa học), TS. Hà Việt Sơn, ThS. Nguyễn Văn Huân, Ninh Khắc Bảy, KS. Phạm Văn Ngọc, KS. Phạm Thị Hương Liên, ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Thời gian thực hiện

08/2013 - 08/2015

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt tại huyện Đại Từ.

- Xử lý nước thải sinh hoạt qui mô hộ gia đình nhằm hạn chế và giảm thiểu nguồn chất gây ô nhiễm tại nguồn để bảo vệ môi trường sinh thái.

Phương thức khoán chi

Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ

207.068.000 đồng

Tình trạng đề tài

Đã nghiệm thu