30/11/2015 09:07
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano trong dầu bôi trơn tản nhiệt cho trang thiết bị quân sự.

Chủ nhiệm đề tài

GS.TS. Phan Ngọc Minh

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

KS. Nguyễn Hữu Hồng (Thư ký khoa học), TS. Bùi Hùng Thắng, PGS.TS. Nguyễn Văn Tần, TS. Đoàn Minh Định, TS. Phan Ngọc Hồng, KS. Lê Đình Quang, TS. Phạm Văn Nguyên, TS. Nguyễn Tuấn Hồng, GS. TS. Phan Hồng Khôi

Thời gian thực hiện

01/2014 -  06/2016

Mục tiêu của đề tài

Nghiên cứu làm chủ công nghệ chế tạo dầu bôi trơn, tản nhiệt ứng dụng vật liệu nano trên cơ sở dầu gốc, định hướng ứng dụng cho các trang thiết bị phục vụ AN-QP.

Phương thức khoán chi

Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ

9.350.000.000 đồng

Tình trạng đề tài

Đã nghiệm thu