Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm chứa anthraquinone từ cốt khí củ (Polygonum cuspidatum) kết hợp nano TiO2 trong phòng trừ bệnh do nấm gây ra trên cây dưa tại thành phố Hải Phòng

-

Tên đề tài:

Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm chứaanthraquinone từ cốt khí củ (Polygonum cuspidatum) kết hợp nano TiO2 trongphòng trừ bệnh do nấm gây ra trên cây dưa tại thành phố Hải Phòng

-

Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Phạm Quang Dương

-

Thời gian thực hiện:

Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2023

-

Mục tiêu:

Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp,bào chế chế phẩm chứa anthraquinone từ cốt khí củ (Polygonum cuspidatum) kếthợp nano TiO2 và thử nghiệm trong phòng trừ bệnh do nấm gây ra trên cây dưa tạithành phố Hải Phòng

 -

Nội dung thực hiện

Nộidung 1: Nghiên cứu công nghệ làm giàu hoạt chất chứaanthraquinone từ cốt khí củ để nâng cao hoạt tính nguyên liệu

Nộidung 2: Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nano TiO2 (kích thước15-300 nm) dạng phân tán trong pha lỏng trong quá trình sản xuất chế phẩm chứaanthraquinone từ cốt khí củ (Polygonum cuspidatum)-nano TiO2.

Nộidung 3: Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nano TiO2 (kích thước15-300 nm) dạng rắn trong quá trình sản xuất chế phẩm chứa anthraquinone từ cốtkhí củ (Polygonum cuspidatum)-nano TiO2

Nộidung 4: Đánh giá trong phòng thí nghiệm hiệu lực của chế phẩm đốivới một số nấm (Erysiphe cichoracearum (phấn trắng), Pseudoperonosporacubensis (giả sương mai), Botrytis cinerea, Phytophthora sp. (bệnh cháy khôlá), Fusarium sp. (bệnh héo rũ), Colletotrichum sp. (thán thư), Sclerotinumsp. và Rhizoctonia sp.).

Nộidung 5: Nghiên cứu quy trình bào chế chế phẩm chứa anthraquinonevà nanoTiO2.

Nộidung 6: Đánh giá trong phòng thí nghiệm hiệu lực của chế phẩm tớiquá trình ức chế 2 loại bệnh trọng điểm do nấm Erysiphe cichoracearum(Sphaerotheca fuliginea) gây bệnh phấn trắng và bệnh giả sương mai do nấm Pseudoperonosporacubensis trên cây dưa giai đoạn cây con.

Nộidung 7: Đánh giá trong phòng thí nghiệm tác động của chế phẩm tớiquá trình nảy mầm và sinh trưởng của cây dưa giai đoạn cây con.

Nộidung 8: Thử nghiệm diện hẹp để đánh giá hiệu quả phòng trừ bệnhdo nấm gây ra trên cây dưa.

Nộidung 9: Xây dựng mô hình thử nghiệm chế phẩm trên cây dưa quy mô1000 m2

Nộiđung 10: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với chế phẩm chứaanthraquinone-nano TiO2

-

Tình trạng đề tài

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục