28/04/2022 16:55
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu khai thác, phát triển một số loài Lan có giá trị kinh tế cao của Tây Nguyên trên cơ sở ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED và các chế phẩm sinh học

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu khai thác, phát triển một số loài Lan có giá trị kinh tế caocủa Tây Nguyên trên cơ sở ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED và các chế phẩmsinh học

-

Mã số:

ĐL0000.02/21-23

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS. Đỗ Thị Gấm

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

ThS. Phan Thị Lan Anh; ThS. NguyễnThị Thu; ThS. Nguyễn Quang Huy; CN.Nguyễn Hồng Ngọc; KS. Mai Thị Như Trang; KS. Nguyễn Tiến Mạnh; CN. Đỗ Thị Kim Hoa; CN. Nguyễn Thị Minh; CN. NguyễnThị Thu

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

Mục tiêu chung:

- Khai thác,phát triển bền vững 02 loài Lan có giá trị kinh tế cao (Giả hạc Di Linh (Dendrobium anosmum Lindl.); Lan Kiếm (Cymbidium sp.)tại khu vực Tây Nguyên theo hướng sản xuất hàng hóa kết hợp bảo tồn

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng qui trình nhân giống in vitro và hướng dẫn chăm sóc cây con trong vườn ươm dưới ánhsáng LED nông nghiệp cho 01 loài Lan Giả hạc (Dendrobium anosmum Lindl.)

- Xây dựng qui trình nhân giống invitro và hướng dẫn chăm sóc cây con trong vườn ươm dưới ánh sáng LED nôngnghiệp cho 01 loài Lan Kiếm (Cymbidium sp.)

- Xây dựng mô hình sản xuất 02 loài lan có giá trị kinh tế cao của Tây Nguyên (Giả hạc Di Linh (Dendrobium anosmum Lindl.); Lan Kiếm (Cymbidium sp.)trên cơ sở ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED và các chế phẩm sinh học

- Chuyển giao các qui trình nhân giống invitrohướng dẫn chăm sóc, nuôi trồng các loài lan nghiên cứu cho Khu nông nghiệp công nghệ cao của Viện Hànlâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại tỉnh Đăk Lăk

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nộidung 1: Xử lý mẫu nghiên cứu và lựa chọn môi trường nuôi cấyin vitro cho 02 loài Lan có giá trị kinh tế cao tại Tây Nguyên (Giảhạc Di Linh (Dendrobiumanosmum Lindl.); Lan Kiếm (Cymbidium sp.))

- Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quitrình nhân giống in vitro dưới ánhsáng LED cho 02 loài Lan có giá trị kinh tế cao tại Tây Nguyên.

- Nội dung 3: Nghiên cứu chăm sóc cây con ở giai đoạn vườn ươmtrên cơ sở ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED và các chế phẩm sinh học

- Nội dung 4: Xây dựng mô hình sản xuất 02loài Lan có giá trị kinh tế cao của Tây Nguyên trên cơ sở ứng dụng công nghệchiếu sáng LED và các chế phẩm sinh học

- Nội dung 5: Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn nhân giống in vitronuôitrồng thương phẩm 02 loài Lan nghiên cứu (Giả hạc Di Linh (Dendrobium anosmum Lindl.); Lan Kiếm (Cymbidium sp.))

-

Thời gian thựchiện:

01/2021 - 06/2023

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện