20/09/2017 10:31
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát ban ngày ứng dụng trong bảo quản và sử dụng các trang bị kỹ thuật An ninh - Quốc phòng

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát ban ngày ứng dụng trong bảo quản và sử dụng các trang bị kỹ thuật An ninh - Quốc phòng.

 

Thuộc Chương trình:

Hợp tác bộ, ngành, địa phương

 

Mã số:

VAST.NĐP.05/16-17

 

Cấp nhiệm vụ:

Viện Hàn lâm KHCNVN

-

Tên Chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Lương Như Hải

-

Các thành viên thực hiện chính, Thư ký khoa học:

TS. Vũ Minh Thành (Thư ký khoa học), TS. Lê Văn Thụ, TS. Nguyễn Văn Thao, TS. Chu Minh Hoằng, TS. Nguyễn Tuấn Hồng, TS. Hoàng Đức Hạnh, TS. Ngô Cao Long, ThS. Ngô Minh Tiến, ThS. Lưu Đức Hùng, KS. Đinh Trường Thi, Phạm Tuấn Anh, TS. Phạm Mạnh Hào, CN. Hoàng Thị Thu Linh.

-

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Chế tạo mới vật liệu kị nước cho kính quan sát, xác lập công nghệ tạo màng phủ và ứng dụng thử nghiệm trên kính quan sát trong quá trình sửa chữa, bảo quản, sản xuất mới kính quan sát, kính kỹ thuật phục vụ đảm bảo An ninh - Quốc phòng và Kinh tế; Góp phần nâng cao khả năng, hiệu quả sẵn sàng chiến đấu và kéo dài thời gian phục vụ của khí tài và trang cấp.

Mục tiêu cụ thể:

- Chế tạo vật liệu kị nước cho kính quan sát phục vụ quá trình sửa chữa, bảo quản, sản xuất mới kính quan sát, kính kỹ thuật phục vụ đảm bảo An ninh - Quốc phòng và Kinh tế.

- Thiết lập các quy trình chế tạo sản phẩm, quy trình tạo màng phủ và quy trình thử nghiệm sản phẩm trên thực địa.

-

Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về vật liệu và công nghệ chế tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát

- Nội dung 2. Nghiên cứu lựa chọn hệ hợp chất cơ silic, hệ dung môi, hệ xúc tác thích hợp chế tạo vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát

- Nội dung 3. Nghiên cứu, khảo nghiệm, tìm điều kiện tối ưu, thiết lập phương pháp chế tạo vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát

- Nội dung 4. Nghiên cứu các yếu tố của kỹ thuật tạo màng phủ (số lần phun phủ tạo màng, thời gian sấy, nhiệt độ sấy...) đến tính chất của màng phủ kị nước cho kính quan sát

- Nội dung 5. Khảo sát tính chất tổng hợp của màng phủ (khả năng liên kết của màng phủ với vật liệu nền, độ truyền quang, khả năng kị nước, khả năng chịu mù muối, khả năng ngăn cản sự phát triển của nấm mốc, ảnh hưởng tới kim loại)

- Nội dung 6. Thiết lập tiến trình công nghệ chế tạo vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát; thiết lập tiến trình bảo quản kính quan sát

- Nội dung 7. Thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm tại phòng thí nghiệm; thử nghiệm thực tế tại các đơn vị

- Nội dung 8. Đề xuất phương án sử dụng vật liệu tạo màng phủ kị nước trong quá trình sửa chữa, sản xuất mới và bảo quản kính quan sát

-

Thời gian thực hiện:

06/2016 -12/2017

-

Phương thức khoán chi:

Khoán từng phần

-

Tổng số kinh phí thực hiện:

2.500.000.000đồng

 

Kinh phí từ NSNN

1.000.000.000 đồng      

 

Nguồn khác

1.500.000.000 đồng

-

Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá, công nhận:

Sản phẩm KHCN

- Vật liệu trước khi taọ màng (100 lít)

- Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát

- Quy trình công nghệ sử dụng vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát

Công bố kết quả

- 02 bài báo đăng trên Tạp chí Hóa học

- 01 đăng ký sáng chế

-

Quyết toán kinh phí thực chi:

2.462.783.400 đồng

 

Kinh phí từ NSNN

997.378.400 đồng

 

Nguồn khác

1.465.405.000 đồng

-

Tổng kinh phí tiết kiệm:

37.216.600 đồng

 

Kinh phí từ NSNN

2.621.600 đồng

 

Nguồn khác

34.595.000 đồng