Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Điều tra nghiên cứu tiềm năng và triển vọng của một số nhóm tài nguyên thực vật ở tỉnh Phú Thọ, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững

 

Chủ nhiệm đề tài

   TS. Lê Đồng Tấn

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

   8/2011-7/2013

Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu đánh giá một số nhóm tài nguyên thực vật, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững phục vụ cho mục tiêu phát triển KT-XH tại tỉnh Phú Thọ.

Kết quả

  Nhiệm vụ đã được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, xếp loại xuất sắc (theo QĐ 1357/QĐ-VHL ngày 05/9/2014)