20/09/2017 10:35
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Đề tài cấp tỉnh Phú Thọ. Mã số đề tài, dự án: 06/ĐT-KHCN.PT/2013

Chủ nhiệm đề tài

ThS. Trần Văn Cường

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

ThS. Nguyễn Văn Huân (Thư ký khoa học), ThS. Ninh Khắc Bẩy, KS. Mai Thị Như Trang, KS. Phạm Văn Ngọc, KS. Nguyễn Thị Lan Anh, KS. Nguyễn Hồng Ngọc, KS. Phạm Thị Hương Liên, ThS. Nguyễn Quang Huy

Thời gian thực hiện

4/2013 -  4/2015.

Mục tiêu của đề tài

- Nghiên cứu đánh giá mức độ, nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề Đoàn Kết xã Hùng Lô.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học, công nghệ và xây dựng quy trình xử lý nước thải đảm bảo cho phát triển bền vững của làng nghề. 

Phương thức khoán chi

Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ

516.500.000 đồng

Tình trạng đề tài

Đã nghiệm thu