20/09/2017 10:51
Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng môi trường của các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chủ nhiệm đề tài

TS. Lê Đồng Tấn

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

TS. Hà Viết Sơn (Thư ký khoa học), KS. Ninh Khắc Bảy, Phạm Văn Ngọc, ThS. Nguyễn Văn Huân, TS. Đỗ Hữu Thư, Ths. Nguyễn Thị Kim Thoa, TS. Phạm Quang Sơn, CN. Đào Văn Dương, Lê Quang Khanh

Thời gian thực hiện

01/2014 -  12 /2015

Mục tiêu của đề tài

- Đánh  giá đúng thực ảnh hưởng môi trường của các công trình thủy điện vừa và nhỏ.

- Dự báo có căn cứ diễn biến; đề xuất giải pháp khả thi phát triển bền vững trong mối quan hệ giữa thủy điện và bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học.

- Cung cấp luận cứ khoa học phục vụ phát triển bền vững các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Đề xuất các giải pháp cho sự phát triển bền vững trong mối quan hệ giữa phát triển thuỷ điện và bảo tồn, phát triển đa dạng sinh vật trong vùng.

Phương thức khoán chi

Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ

778.900.000 đồng

Tình trạng đề tài

Đã nghiệm thu