Xác lập quyền sở hữu trí tuệ một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

-

Tên nhiệm vụ:

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

ThS. Ninh Khắc Bẩy

 

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

ThS. Nguyễn Đức Duy; TS. Nguyễn Thị Kim Thuý; ThS. NguyễnVăn Huân; CN. Nguyễn Hồng Ngọc; ThS.Nguyễn Quang Huy; KS. Mai Thị Như Trang;CN. Hoàng Thị Thu Linh; ThS.Trần Quốc Tuấn

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

- Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu chứng nhận cho các sảnphẩm “Măng mai Lục Yên”, “Lạc đỏ Lục Yên”, “Gà trống thiến Lục Yên”, tỉnh YênBái nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năngcạnh tranh trên thị trường

- Xây dựnghệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho cácsản phẩm “Măng mai Lục Yên”, “Lạc đỏ Lục Yên”, “Gà trống thiến Lục Yên” tỉnhYên Bái

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Điềutra, khảo sát thực trạng sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm: “Măng mai LụcYên”,“Lạc đỏ Lục Yên”,“Gà trống thiến Lục Yên”, tỉnh Yên Bái

- Nộidung 2: Xâydựng bản thuyết minh tính chất/chất lượng đặc thù của cácsảnphẩm: “Măng mai Lục Yên”, “Lạc đỏ Lục Yên”, “Gà trống thiếnLục Yên”, tỉnh Yên Bái

- Nội dung 3: Xây dựng các bộ hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận chocác sản phẩm “Măng mai Lục Yên”, “Lạc đỏ Lục Yên”, “Gà trống thiến Lục Yên” tỉnhYên Bái

- Nội dung 4: Xây dựng hệ thống quảnlý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm “Măng mai Lục Yên”, “Lạc đỏLục Yên”, “Gà trống thiến Lục Yên”, tỉnh Yên Bái.

- Nội dung 5: Xây dựng hệ thống quảngbá, khai thác giá trị Nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm “Măng mai Lục Yên”,“Lạc đỏ Lục Yên”,“Gà trống thiến Lục Yên”

- Nội dung 6: Hội thảo

- Nội dung 7: Nâng cao năng lực chongười dân được hưởng lợi trong vùng Nhãn hiệu chứng nhận của các sản phẩm“Măng mai Lục Yên”, “Lạc đỏ Lục Yên”, “Gà trống thiến Lục Yên”, tỉnh Yên Bái

- Nội dung 8: Triển khai thí điểmtrao (cấp) quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm “Măng mai LụcYên”, “Lạc đỏ Lục Yên”, “Gà trống thiến Lục Yên”, tỉnh Yên Bái

-

Thời gian thựchiện:

2020 - 2021

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đã nghiệm thu

Các bài viết khác cùng danh mục