Xác lập quyền nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Khoai tím Lục Yên”, “Cá bỗng Lục Yên” của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

-

Tên nhiệm vụ:

Xác lập quyền nhãn hiệu chứngnhận cho sản phẩm “Khoai tím Lục Yên”, “Cá bỗng Lục Yên” của huyện LụcYên, tỉnh Yên Bái

-

Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ:

TS. Nguyễn Thị Kim Thúy

 

-

Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học:

ThS. Nguyễn Đức Duy; ThS. Ninh Khắc Bẩy; ThS. Nguyễn Quang Huy; KS. MaiThị Như Trang; ThS. Nguyễn Văn Huân; CN. Nguyễn Hồng Ngọc; ThS. Trần Quốc Tuấn;BS. Trần Văn Hoan

-

Mục tiêu của nhiệmvụ:

- Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu chứng nhận chosản phẩm “Khoaitím Lục Yên”, “Cá bỗng Lục Yên” nhằmquản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnhtranh trên thị trường

- Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứngnhận cho sản phẩm “Khoai tím Lục Yên”, “Cá bỗng Lục Yên”

-

Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Điều tra, khảo sát thực trạng sảnxuất, tiêu thụ các sản phẩm “Khoai tím LụcYên”, “Cá bỗng Lục Yên”

- Nội dung 2: Xây dựng bản thuyết minh tính chất/chất lượng đặc thù củacác sản phẩm “Khoai tím Lục Yên”, “Cá bỗngLục Yên”

- Nội dung 3: Xây dựng các bộ hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận chocác sản phẩm “Khoai tím Lục Yên”, “Cá bỗng Lục Yên”

- Nội dung 4: Xây dựng hệ thống quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận chocác sản phẩm “Khoai tím Lục Yên”, “Cá bỗngLục Yên”

- Nội dung 5: Xây dựng hệ thống quảng bá, khai thác giá trị Nhãn hiệu chứngnhận các sản phẩm “Khoai tím Lục Yên”, “Cá bỗng Lục Yên”

- Nội dung 6: Hội thảo

- Nội dung 7: Nâng cao năng lực cho người dân được hưởng lợi trong vùngNhãn hiệu chứng nhận của các sản phẩm “Khoai tím Lục Yên”, “Cá bỗng LụcYên”

- Nội dung 8: Triển khai thí điểm trao (cấp) quyền sử dụng Nhãn hiệu chứngnhận cho các sản phẩm“Khoai tím Lục Yên”, “Cá bỗng Lục Yên”

-

Thời gian thựchiện:

2021 - 2023

-

Phương thức khoánchi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đang thực hiện

Các bài viết khác cùng danh mục