Cỡ chữ Chuẩn Tương phản

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh CAFE-HTD01 và HOTIEU-HTD03 và sử dụng tích hợp các chế phẩm sinh, hóa học nhằm phát triển hiệu quả và bền vững cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên

-

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu hoàn thiệncông nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh CAFE-HTD01 và HOTIEU-HTD03 và sử dụngtích hợp các chế phẩm sinh, hóa học nhằm phát triển hiệu quả và bền vững câycà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên

-

Mã số:

TN16/C02

-

Thuộc aChương trình:

Tây Nguyên KHCN-TN/16-20

-

Tên Chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Hà Việt Sơn

-

Các thành viên thực hiệnchính, Thư ký khoa học:

PGS.TS.Trần Đình Mấn và TS. Đỗ Thị Gấm (Thư ký KH); ThS. Nguyễn Thị Thu; TS. Lê ĐồngTấn; PGS.TS. Lê Gia Hy; PGS.TS. Phạm Việt Cường; GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa; PGS.TS.Phạm Thị Bích Ngọc; PGS.TS. Phí Quyết Tiến

-

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:
Hoàn thiện công nghệ sản xuất các chế phẩm vi sinh CAFE-HTD 01 và HOTIEU-HTD03 dùng cho cây cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên. Hoàn thiện công nghệ sửdụng tích hợp chế phẩm vi sinh CAFE-HTD 01 và HOTIEU-HTD 03, chế phẩm PolyfaTN3, phân bón nhả chậm với thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH-01 nhằm thay thếmột phần thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học cho cây cà phê và hồ tiêuở Tây Nguyên. Xây dựng mô hình sử dụng tích hợp chế phẩm vi sinh (CAFE-HTD 01và HOTIEU-HTD 03), Polyfa TN3, phân bón nhả chậm và thuốc trừ sâu thảo mộcAnisaf SH-01 nhằm phát triển hiệu quả và bền vững cây cà phê và hồ tiêu ở TâyNguyên.  
Mục tiêu cụ thể:
- Hoàn thiện được quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh CAFE-HTD 01,HOTIEU-HTD 03, chế phẩm vi sinh cải tạo đất POLYFA-TN3, phân bón nhả chậm.Tiến hành khảo nghiệm cho các chế phẩm này và thuốc trừ sâu thảo mộc AnisafSH-01 trên cây cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên. Các sản phẩm được công nhậnhợp quy theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh vật nội sinh kích thích sinh trưởngvà ức chế tuyến trùng trên cây cà phê (chế phẩm HTD-CNSH-CF) - Nghiên cứuđược quy trình sử dụng tích hợp các chế phẩm sinh học nhằm giảm phân bón hóahọc từ 25- 35%, thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH-01 thay thế từ 30% - 60%thuốc trừ sâu hóa trong canh tác bền vững cây cà phê, hồ tiêu nâng cao chấtlượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cà phê và hồ tiêu thươngphẩm.
- Triển khai các mô hình trình diễn ở diện rộng ứng dụng các chế phẩm sinhhọc nhằm giảm phân bón hóa học từ 25- 35%, thuốc trừ sâu thảo mộc AnisafSH-01 thay thế từ 30% - 60% thuốc trừ sâu hóa học đối với cây cà phê và hồtiêu. Góp phần tăng năng suất cà phê và hồ tiêu, giảm thời gian chuyển tiếptừ cây cà phê kiến thiết sang giai đoạn kinh doanh, kéo dài tuổi thọ của câycà phê kinh doanh.  Góp phần cải tạođất hướng tới phát triển bền vững cây cà phê tại Tây Nguyên.

-

Các nội dung nghiên cứuchính phải thực hiện:

- Nội dung 1: Hoàn thiệnquy trình sản xuất các chế phẩm sinh học dùng cho cây cà phê và hồ tiêu tạiTây Nguyên.
- Nội dung 2: Xây dựng quy trình sử dụng và khảo nghiệm các chế phẩm sinh họcdùng cho cây cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên.
- Nội dung 3: Nghiên cứu và phát triển chế phẩm vi sinh nội sinh kích thíchsinh trưởng trên cây cà phê kiến thiết (HTD-CNSH-CF)
- Nội dung 4. Nghiên cứu Quy trình sử dụng tích hợp các chế phẩm sinh học chocây cà phê và hồ tiêu.
- Nội dung 5: Xây dựng mô hình trình diễn

-

Thời gian thực hiện:

12/2016-11/2020

-

Phương thức khoán chi:

Khoán từng phần

-

Tình trạng đề tài:

Đãnghiệm thu