Các văn kiện Dự án và tài liệu có liên quan

Quyết định 1874/QĐ-TTg, ngày 11/10/2010
Quyết định 1874/QĐ-TTg, ngày 11/10/2010
13/06/2017 11:12
Quyết định số 1874/QĐ-TTg, ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025
Công văn số 0239/TCNL-KHCN
Công văn số 0239/TCNL-KHCN
12/06/2017 14:59
Công văn số 0239/TCNL-KHCN, ngày 09/02/2017 của Tổng cục năng lượng thông báo về việc thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng.
Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg
Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg
12/06/2017 14:54
Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Văn kiện dự án
Văn kiện dự án
17/03/2017 16:53
"Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam"